Content voor Ingelogde Gebruikers

Oudkarspel , februari 2021

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

TienTien handelend onder de naam 1010Fitwear.com

Vestigingsadres

Straat: Dorpsstraat 1010
Postcode: 1724 RG
Plaats: Oudkarspel
KvK-nummer: 77324935
BTW-nummer: NL0031824117B92
IBAN: NL97RABO 0351540083 t.n.v. TienTien

Artikel 2. Begrippen en toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 1010Fitwear zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Tenzij 1010Fitwear zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
2.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van 1010Fitwear zijn vrijblijvend en 1010Fitwear behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 1010Fitwear. 1010Fitwear is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 1010Fitwear dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief 21 % BTW.
4.2 Voor transport brengen wij verzendkosten in rekening bij bestellingen.
4.3 Voor geen van de online betaalmethoden worden extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 5. Levering

5.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden.
5.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
5.3 Het produkt moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
5.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
5.5 Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 6. Reclamatie en retourzending

6.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u deze binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling aan ons retourneren. Indien binnen deze termijn door 1010Fitwear geen schriftelijke reclamatie is ontvangen, wordt 1010Fitwear geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
6.2 Wanneer u één of meerdere artikelen aan ons wilt retourneren, dan verzoeken wij u om het retourformulier zo volledig mogelijk in te vullen en naar ons door te mailen.
6.3 Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan uw verwachting voldoen, dan kunt u de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 7 werkdagen nadat de bestelling bij ons retour ontvangen is, aan u worden teruggestort. Deze garantie vervalt wanneer:
a. het product gedragen en/of gewassen is;
b. u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen.
6.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht om het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering, aan 1010Fitwear te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd als de verpakking indien redelijkerwijs mogelijk onbeschadigd is, het product niet zichtbaar gedragen en/of gewassen is en voorzien is van alle originele labels.
6.5 De kosten van retour zenden zijn voor uw eigen rekening.
6.6 1010Fitwear zal binnen 7 werkdagen nadat een product in goede staat retour
ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op uw bankrekening storten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van1010Fitwear en de producten van 1010Fitwear voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 1010Fitwear is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
7.2 1010Fitwear aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van 1010Fitwear.
7.3 Iedere aansprakelijkheid van1010Fitwear jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan 1010Fitwear verschuldigd is.
7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en 1010Fitwear, dan wel tussen 1010Fitwear en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en 1010Fitwear, is 1010Fitwear niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 1010Fitwear.

Artikel 8. Overmacht

8.1 1010Fitwear heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 1010Fitwear gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan 1010Fitwear kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Privacy

9.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
9.2 Wij plaatsten cookies voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in het surfgedrag van onze klanten. Op deze manier zijn wij in staat om verbeteringen toe te passen op de website 1010Fitwear en zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze gegevens zullen nimmer worden verkocht aan, of worden gebruikt door derde partijen. Wij respecteren de privacy van onze klanten en gaan hier dus ook zorgvuldig mee om.
9.3 Voor meer informatie verwijzen we u graag naar ons Privacybeleid .

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan 1010Fitwear bij een bestelling opgave doet van een adres, is 1010Fitwear gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan 1010Fitwear schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres
waaraan u bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door 1010Fitwear gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat 1010Fitwear deze voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met 1010Fitwear in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 1010Fitwear vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 1010Fitwear is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Scroll naar boven
×zoeken
Zoeken
zoeken
Winkelwagen